Ελεγκτικές

  Παροχή υπηρεσιών εσωτερικού – εξωτερικού ελέγχου (τακτικού – έκτακτου).

  Διαγνωστικός έλεγχος για τη σωστή λειτουργία της επιχείρησης σύμφωνα με τεκμηριωμένη έκθεση.

  Κατάρτιση προϋπολογιστικών και οικονομικών εκθέσεων.

  Μελέτες βιωσιμότητας.

  Εφαρμογή Διεθνών λογιστικών προτύπων.

  Business plans.

  Έλεγχοι ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.

  Έλεγχοι βραχυχρόνιων οικονομικών καταστάσεων.

  Ανάληψη έργου εκκαθαριστή.