Νομικές Υπηρεσίες

  Οι νομικοί μας εξωτερικοί συνεργάτες εξυπηρετούν πάσης φύσεως νομικού ζητήματος, εταιρειών και φυσικών προσώπων.

  Ίδρυση εταιρειών

  Κατάρτιση συμβάσεων.

  Επιλογή εταιρικών σχημάτων.

  Αναδιαρθρώσεις, αποσχίσεις, διασπάσεις, εξαγορές, συγχωνεύσεις, μετατροπές, απορροφήσεις εταιρειών.

  Δικαιώματα και αμοιβές

  Ανακοπές – προσφυγές.

  Πτώχευση εταιρειών – Άρθρο 99

  Σύνταξη και επιμέλεια καταστατικού και συμφωνητικών σύστασης λύσης και τροποποιήσεων όλων των εταιρικών τύπων.

  Σύνταξη πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικών Συνελεύσεων.

  Δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων και υποβολή αυτών στο ΓΕΜΗ.