Νομικά πρόσωπα

 Σύνταξη και υποβολή φορολογικών δηλώσεων Ε1,Ε2,Ε3,έντυπο Ν

Παροχή Υπηρεσιών εσωτερικού – εξωτερικού ελέγχου (τακτικού – έκτακτου)

Τήρηση απλογραφικών και διπλογραφικών βιβλίων μηχανογραφικά

Υποβολή προσωρινών και οριστικής ΦΜΥ

Υποβολή δήλωσης ΦΠΑ ηλεκτρονικά

Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών – προμηθευτών

Μετατροπές – συγχωνεύσεις – απορροφήσεις εταιρειών

Σύνταξη λογιστικών καταστάσεων, ισολογισμών

Συμβουλές σε θέματα βελτίωσης χρηματοοικονομικών μεγεθών και ελαχιστοποίησης φόρων

Έναρξη και διακοπή εργασιών επιχείρησης

Επιδοτούμενα προγράμματα μέσω ΟΑΕΔ και ΕΣΠΑ, προγράμματα και VOUCHER

Έλεγχος για την ορθή λειτουργία της επιχείρησης

Σύνταξη ταμειακών ροών

Μελέτες βιωσιμότητας

Ελληνικα λογιστικά πρότυπα

Διαχείριση ενδοκοινοτικών συναλλαγών

Διαχείριση Εισαγωγών