Συμβολαιογραφικές

 Αγοραπωλησίες

 Γονικές Παροχές

 Δωρεές

 Πράξεις Αποδοχής Κληρονομίας

 Πληρεξούσια

 Λοιπές Συμβολαιογραφικές πράξεις